เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติของเรา


ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว
นายฐิติวัสส์  เอี่ยมศิริ
ชื่อเล่น โอ้
เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2537
คบ.1   ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
จบการศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
คติประจำใจ "จะไม่พยายามเป็นคนดีของใคร แต่จะพยายามทำดีทุกวัน"


ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
นางสาวอรทัย  ชัยแสน
ชื่อเล่น  ออ
เกิดวันที่ 30 พฤษาคม  2537
คบ.1   ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
จบการศึกษาจาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
คติประจำใจ   "ตัวอย่างที่ดี  มีค่ากว่าคำสอน"